TBI Business Runs


TBI Business Duo Marathon

Bij het onderdeel TBI Business Duo Marathon lopen twee teamleden beide een halve marathon afstand. Beide lopers krijgen zo de fantastische sfeer met honderdduizenden toeschouwers op de Coolsingel mee. Een team bestaat uit twee personen. 

TBI Business Estafette Marathon

De TBI Business Estafette Marathon is al vele jaren een bijzonder populair onderdeel van de NN Marathon Rotterdam. Vier collega's lopen hierbij in estafette vorm allemaal ongeveer 10 km en leggen zo samen de hele marathon afstand af. Een team bestaat uit 4 personen.

Business Runs Lounge

Bij het Business Runs Lounge Arrangement worden Business Runners en genodigden ontvangen in de exclusieve Business Runs Lounge in het prachtig Hilton Hotel Rotterdam, direct aan de finish. 

Lees meer

Wat krijgen de teamleden:


Startnummer

Startnummer, spelden en tijdregistratie

Officiële medaille

Unieke herinnering aan jouw deelname

Event shirt

Event shirt


Verzorging

Onderweg en na de finish

Prijs

Prijs voor snelste Business Duo Marathon team

Vervoer

Gratis vervoer naar/van het wisselpunt


Wat krijgt het bedrijf:


Uitslag

Uitslag op internet

Oorkonde

Downloadable bedrijfsoorkonde

Naamsvermelding

Naamsvermelding van het bedrijf op onze website met doorlink (volgt spoedig)Te bestellen extra's


Business Runs Lounge

Exclusieve lounge voor business teams

Donatie KWF

€ 50,- / € 75,- / € 100,-


Bedrijvenwedstrijd

De bedrijvenwedstrijd start in startvak 1, vlak achter de individuele wedstrijdatleten. Heb je een professioneel team met geoefende (wedstrijd) lopers? Ga dan de uitdaging aan en schrijf jouw bedrijf voor deze categorie. Wie weet komt jouw bedrijf als beste uit de race! In dit team mogen alleen medewerkers van het bedrijf meelopen, dus geen gastlopers. Elk bedrijf mag 1 team mee laten doen in deze categorie.

Recreatieve bedrijvenwedstrijd

Bij een bedrijven recreantenteam geldt dat meedoen belangrijker is dan winnen. Een gezellige dag uit met collega’s en zelf een sportieve prestatie neerzetten, daar gaat het om in deze categorie. Uiteraard mogen in deze categorie ook (zaken)relaties meedoen in je team. Er is geen maximum aan het aantal gastlopers binnen een bedrijven recreantenteam. Een bedrijf kan met meerdere recreantenteams deelnemen aan de TBI Business Duo Marathon.


Controles

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden.

Bevestiging

Als je het team hebt ingeschreven, wordt het verschuldigde bedrag door ons gefactureerd. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail. Zorg dus dat het e-mailadres van de contactpersoon correct is ingevuld. Mocht je na inschrijving gegevens willen wijzigen of alsnog een product willen bestellen, dan kan dit eenvoudig door in te loggen op jouw account.

Handleiding voor inschrijven

Heb je hulp nodig bij het aanmaken van een team of bij het inschrijven van een bestaand team? Lees dan deze praktische handleidingen door.

Groep aanmaken
Bekijk hier het stappenplan voor het aanmelden, invoeren en wijzigen van een groep.

Doe mee aan een groep
Bekijk hier het stappenplan voor het deelnemen aan een bestaande groep.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor deelname aan de Business Duo Marathon is 18 jaar op de dag van het evenement. De minimumleeftijd voor deelname aan de Business Estafette Marathon is 14 jaar op de dag van het evenement.

Wedstrijdreglement

A. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voorzover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Amateur Athletic Federation (IAAF) is van toepassing, behoudens voorzover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

B. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De Organisator deelt de Deelnemer aan de marathon afstand in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement. Bij de overige afstanden (m.u.v. de NN Kids Runs 1  km en 2,5 km; zie hieronder) vindt alleen indeling op geslacht plaats. De navolgende categorieën worden onderscheiden bij de marathon afstand.

Geslacht

Categorie

Leeftijd

Geslacht

Categorie

Leeftijd

Mannen

MSR

20-34

Vrouwen

VSR

20-34

Mannen

M35

35-39

Vrouwen

V35

35-39

Mannen

M40

40-44

Vrouwen

V40

40-44

Mannen

M45

45-49

Vrouwen

V45

45-49

Mannen

M50

50-54

Vrouwen

V50

50-54

Mannen

M55

55-59

Vrouwen

V55

55-59

Mannen

M60

60-64

Vrouwen

V60

60-64

Mannen

M65

65-69

Vrouwen 

V65 

65 en ouder 

Mannen

M70

70 en ouder

 

 

 

De Deelnemer dient voorafgaande aan het Evenement te controleren of de hem door de Organisator toegekende indeling juist is. De Organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de Deelnemer.

De Organisator deelt de Deelnemer aan de Kids Runs in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het Evenement.

 NN Kids Runs - 1 km

Geslacht Categorie Leeftijd Geslacht Categorie Leeftijd
Jongen J 7/8 Meisje M 7/8
Jongen J 9/10 Meisje M 9/10
Jongen J 11/12 Meisje M 11/12

 

NN Kids Runs - 2,5 km 

Geslacht Categorie Leeftijd Geslacht Categorie Leeftijd
Jongen J 10/11/12 Meisje M 10/11/12
Jongen J 13/14/15 Meisje M 13/14/15

 

City Run Rotterdam - 4,2 km

Geslacht Categorie Geslacht Categorie
Mannen Man Vrouwen Vrouw

 

1/4 Marathon Rotterdam

Geslacht Categorie Geslacht Categorie
Mannen Man Vrouwen Vrouw


C. Prijzen per categorie

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen iedere categorie waarin meer dan vijfentwintig personen deelnemen, ereprijzen. Indien binnen een categorie minder dan vijf personen deelnemen, dingen die personen mee voor de ereprijzen in de categorie van de eerstlagere leeftijdsklasse. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

D. Vaststelling uitslag
De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat. De bruto tijd is de officiële tijd.

E. Wijze van voortbewegen
Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

F. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator. De organisatie behoudt het recht voor om tijden niet te erkennen. De deelnemers van de Kids Runs worden ingedeeld op basis van de leeftijdscategorie.

G. Startnummers
De Deelnemer ontvangt van de Organisator maximaal twee stukken textiel waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer aan de marathon afstand dient op zowel zijn borst als zijn rug dat startnummer te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. Bij de overige afstanden dient de Deelnemer het startnummer op de borst te bevestigen met behulp van door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De stukken textiel moeten zodanig worden bevestigd en gedragen dat startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die welke hem zijn versterkt door de Organisator.
De Deelnemer wordt dringend verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het rugstartnummer te vermelden.
De Organisator neemt de startnummers in van Deelnemers die zijn gediskwalificeerd of anderszins uitgevallen zijn.

H. Tijdregistratie
De Organisator stelt de finishtijd en de tussentijden (indien van toepassing) van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de ag. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen dan registreren indien deze eentag op de juiste wijze draagt. De Deelnemer ontvangt een tag van de Organisator bij het startnummer.

I. Deadline/laatste loper

NN Marathon Rotterdam 5 uur en 30 minuten
1/4 Marathon Rotterdam 1 uur en 20 minuten
City Run Rotterdam 45 minuten


Deelnemers die na de deadline de finish passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag.

J. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

K. Instructies wedstrijdleiding
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. 

  • Het is de Deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de Organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.
  • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  • Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in loopkleding naar het startgebied te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodatie niet door de Organisator bewaakt wordt.
  • Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.